วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ได้ที่นี่ค่ะ

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเคลื่อนที่  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 50-53
          การเคลื่อนที่แนวตรง    การเคลื่อนแบบโปรเจคไทล์    การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่่ 2 สนามของแรง เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 76-79
           สนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  สนามโน้มถ่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 106-110
          คลื่นกล  องค์ประกอบของคลื่น  สมบัติของคลื่น  สมบัติของคลื่นเสียง  เสียงและการได้ยิน   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 94-98
          กัมมันตภาพรังสี   รังสีกับมนุษย์  พลังงานนิวเคลียร์

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น