วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ