วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 ได้ที่นี่ค่ะ

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 1  บทนำ  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 28-38
          การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ  วิชาฟิสิกส์  ปริมาณกายภาพและหน่วย  การทดลองในวิชาฟิสิกส์  ความไม่แน่นอนในการวัด  เลขนัยสำคัญ  การบันทึกผลการคำนวณ  การวิเคราะห์ผลการทดลอง  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
บทที่่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตรง เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 55-83
           ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่  การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  ความเร่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว  เวลากับระยะทางสำหรับการเลื่อนที่ในแนวตรง  สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัว เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 117-144
          แรง  การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน  กฎการเคลื่อนที่  น้ำหนัก  กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน  แรงเสียดทาน  การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3

บทที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 168-195
          การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น