วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4 ได้ที่นี่ค่ะ

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่่ 13 ไฟฟ้าสถิต  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 64-90
          ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้า  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า  แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  เส้นสนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุและความจุ การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 13

บทที่่ 14 ไฟฟ้ากระแส เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 133-167
           กระแสไฟฟ้า  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์  พลังงานในวงจรไฟฟ้า  การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น  เครื่องวัดไฟฟ้า  การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 14

บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 232-255
            แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก  กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก  แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน  กระแสไฟฟ้าเหน่ยวนำและแรงเลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลง  ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ  การนำความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 15

บทที่ 16  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 297-303
          ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ  สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟฟ้า  โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 16

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น